• KHI: Fajr 4:27am Sunrise 5:53am
  • LHR: Fajr 3:35am Sunrise 5:10am
  • ISB: Fajr 3:31am Sunrise 5:10am
  • KHI: Fajr 4:27am Sunrise 5:53am
  • LHR: Fajr 3:35am Sunrise 5:10am
  • ISB: Fajr 3:31am Sunrise 5:10am
محفوظ شدہ دستاویزات - منگل 18 جون 2024