• KHI: Fajr 4:30am Sunrise 5:55am
  • LHR: Fajr 3:38am Sunrise 5:13am
  • ISB: Fajr 3:35am Sunrise 5:13am
  • KHI: Fajr 4:30am Sunrise 5:55am
  • LHR: Fajr 3:38am Sunrise 5:13am
  • ISB: Fajr 3:35am Sunrise 5:13am
محفوظ شدہ دستاویزات - منگل 18 جون 2024